BEST Supernatural NOVEL LIST

Necropolis Immortal

Necropolis Immortal

Immortal Amidst Snow In July
Kuro no Maou

Kuro no Maou

Hishi Kage Dairi